Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt Kopiosto ry:n hallinnoiman Koulutusrahasto KOURAn myöntämien apurahojen, palkintojen ja kunniamainintojen saajien osalta sekä palkintoehdotusten tekijöiden osalta. Kopiosto Ry on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä.

 1. Rekisterinpitäjä

  Kopiosto ry., y-tunnus: 0414755-2, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki.

 2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

  Kopiosto ry:n hallinnoiman Koulutusrahasto KOURAn asiamies Päivi Stark, Postiosoite: Yleisradio Oy, PL 17, 00024 Yleisradio Puhelin: (09) 14​ ​801 etunimi.sukunimi@yle.fi

 3. Rekisterin nimi

  Kopiosto ry:n Koulutusrahasto KOURAn apurahojen hakijat ja saajat ja palkintojen/kunniamainintojen saajat sekä palkintoehdotuksten tekijät.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

  Henkilötietoja käsitellään apurahojen ja myönnetyn apurahan sopimuksenmukaisen käytön varmistamiseksi, palkintojen, kunniamainintojen ehdotusten vastaanottamiseksi ja jakamiseksi. Apurahojen ja palkintojen saajien tiedot julkaistaan Koulutusrahasto KOURAn www-sivuilla.

  Henkilötietojen käsittelyn peruste on apurahan hakijan antama suostumus. Apurahan hakija antaa itse tiedot tietonsa hakemus- tai palkintoehdotuslomakkeella.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Nimitiedot, osoitetiedot, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantaja, apurahan haun kohde ja apuraha-hakemus ja haetun ja myönnetyn apurahan määrä ja mahdollisesti edellisiin liittyviä hakijan lähettämiä erilaisia liitetiedostoja.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteröidyn itse antamat tiedot.

 7. Tietojen säilytysaika

  Säilytysaika hylättyjen apurahahakemusten osalta on yksi vuosi. Apurahojen saajien ja palkittujen palkkiotietoja säilytetään kymmenen vuotta. ​Verkkosivuilla julkaistuja tietoja apurahojen saajista säilytetään 2,5 vuoden ajan apurahan myöntämisestä ja palkintojen ja kunniamainitojen saajista säilytetään 10 vuoden ajan palkinnon myöntämisestä. Palkintoehdotusten osalta säilytysaika on puoli vuotta

 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tiedot hakemuksista luovutetaan Koulutusrahasto KOURAn hallinnolle ja hyväksytyt hakemukset ja palkitut julkaistaan Koulutusrahasto KOURAn www-sivuilla.

 9. Tietojen siirrot EU:n ja ETA alueen ulkopuolelle.

  Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA alueen ulkopuolelle.

 10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Kaikki rekisterin sisältämät henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa, joihin on pääsy vain niillä Kopiosto ry:n työntekijöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät sekä Koulutusrahasto KOURAn hallinnolla.

 11. Rekisteröityjen oikeudet ja niiden käyttäminen

  Apurahan hakija, saaja, palkittu tai palkintoehduksen tekijä on oikeutettu tarkistamaan itseään koskevat tiedot ja hänellä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  Apurahan hakija, saaja, palkittu tai palkintoehdotuksen tekijä on oikeutettu peruuttamaan suostumus ja saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi niiltä osin, silloin kun tietoihin ei kohdistu säilytysvelvollisuutta.

  Apurahan hakijalla, saajalla, palkitulla tai palkintoehdotuksen tekijällä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on itse toimittanut Kopiosto ry / Koulutusrahasto KOURAlle ja joita käsitellään joko suostumuksen tai sopimuksen nojalla tai oikeutettuun etuun perustuen, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

  Rekisteröidyllä on halutessaan mahdollisuus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä viranomaisille.

  Rekisteröityjen pyynnöt tulee Koulutusrahasto KOURAn asiamiehelle.