Apurahat

Valinta­kriteerit ja hakuohjeet

Valintakriteerit

KOURAn koulutuslautakunta valitsee apurahojen saajat hyvin tehdyn toteutussuunnitelman ja käyttötarkoituksen perusteella.

Kenelle KOURA-apurahat ovat?

 • Ylen ja MTV:n ja sen tytäryhtiöiden vakituiset ja määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja kotimaisia audiovisuaalisia alkuperäisteoksia.
 • Työryhmät, joiden vetäjä täyttää edellämainitut hakukriteerit.
 • Yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yksityishenkilöt eli kaikki, jotka järjestävät ryhmäopetusta ja seminaareja.

Määräaikaisista apurahoihin ovat oikeutettuja vain ne, jotka ovat olleet määräaikaisina yhteensä vähintään 6 kuukautta edellisen kalenterivuoden alusta. Muusikoille apuraha voidaan myöntää vasta vakinaistamisen jälkeen. Kuluapurahoja ja työskentelyapurahoja myönnetään myös työryhmille, jolloin työryhmän vetäjän on täytettävä edellämaintut hakukelpoisuuden ehdot.

Henkilökohtaisen apurahan hakijalta ja työryhmän vetäjältä edellytetään, että hakija on toiminut käsikirjoittajana, toimittajana, sisällön tuottajana, ohjaajana, näyttelijänä, tanssijana, kääntäjänä, kuvaajana, lavastajana, pukusuunnittelijana, kuvittajana, leikkaajana, selostajana, äänisuunnittelijana, graafikkona tai esittävänä taiteilijana. Hakijan ammattinimike/titteli ei ole ratkaiseva apurahan saamisen kriteeri vaan se, että hakija on toiminut jossain yllä kuvatuista tehtävistä. Esimerkiksi audiovisuaalisten mediasisältöjen luomisessa mukana olevien tuotantokoordinaattoreiden ja vastaavien henkilöiden on mahdollista anoa ja saada KOURA-apurahoja, mikäli työn sisältö on ollut tekijänoikeudellisesti merkittävää ja hakija on toiminut jossain edellä luetelluista rooleista. Tästä syystä hakemukseen on suositeltavaa luetella kuluneen kolmen vuoden ajalta yksittäisiä tuotantoja, joissa hakijan rooli on jokin edellä luetelluista.

Huomioithan myös, että
– pelkästään verkon tekstiartikkelien ja sisältömarkkinoinnin tekeminen ei anna hakukelpoisuutta.
– ns. kolmansien osapuolien alustoille kuten YouTubeen tai Instagramiin tehdyt sisällöt eivät anna hakukelpoisuutta ellei sisältöä ole esitetty myös Ylen tv- tai radiokanavilla, MTV:n MTV3-kanavalla, tai yhtiöiden suoratoistopalveluissa.

Henkilökohtaisen apurahan hakijan tulee huomioida myös Kouran karenssisääntö
– karenssi tulee voimaan, mikäli sinulle on myönnetty yli 2000 euron henkilökohtainen apuraha
– karenssi kestää apurahan myöntämisestä kolme seuraavaa apurahahakukierrosta. Yksi hakukierros on esimerkiksi maaliskuun apurahahaku.
– työryhmän vetäjää, työryhmän jäsentä ja seminaarin järjestäjää karenssisääntö ei koske

Olet hakukelpoinen, vaikka

 • et olisi ammattiliiton jäsen
 • olisit saanut KOURA-palkinnon

Edellä mainitut hakukelpoisuutta koskevat kriteerit eivät koske hakijoita, jotka anovat apurahaa ryhmäopetusten/seminaarien järjestämiseen. Kyseinen apuraha voidaan myöntää myös yrityksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksityishenkilöille. Hakijalta ei myöskään edellytetä sisällöntekijän työnkuvaa eikä työsuhdetta Yleen tai MTV:hen.

KOURA-apurahan käyttökohteet

Koura voi myöntää apurahoja vain KOURA-sopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin, joiden on oltava myös tuloverolain näkökulmasta verovapaita.

Apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Media-alan journalistisiin ja taiteellisiin täydentäviin opintoihin kotimaassa ja ulkomailla:
  • ammatillisen osaamisen päivittämiseen
  • moniosaamisen kehittämiseen
  • tutkintoon johtavien opintojen osien/modulien suorittamiseen, mikäli hankittavan osaamisen voidaan tulevaisuudessa katsoa laajentavan nykyistä ammatillista osaamista
  • media-alan festivaali- ja seminaarimatkoihin (huom. vain henkilökohtaisella apurahahakemuksella)
  • ammatissa tarvittavan kielitaidon tai muun erikoistaidon kehittämiseen
  • seminaarien ja ryhmäopetusten järjestämiseen
 2. Ammatillisiin kokeiluihin
  • henkilökohtaisten kokeiluprojektien ideoinnin ja kehittelyn tukemiseen, esimerkiksi käsikirjoitustyö, joka ei suoraan liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin
  • media-alan koulutuksellisten sisältöjen ja ilmaisun kehittämiseen, joka ei suoraan liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin
 3. Media-alan journalistista ja taiteellista työtä kehittävän oppimateriaalin valmistukseen
 4. Media-alaa kehittävään selvitys- ja tutkimustyöhön

Huomioithan lisäksi, että apurahoja ei myönnetä:

 • takautuvasti (voidaan joustaa, mikäli haku käyttökohteeseen ei ollut apurahahaun aikana mahdollista hakijasta riippumattomasta syystä)
 • käyttötarkoituksiin, jotka verottaja on määritellyt tuloverolain alaiseksi
 • käyttötarkoitukseen, joka on luonteeltaan sivutyötä ilman selvää ammatillista kehittymistavoitetta
 • käyttötarkoitukseen, joka on työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa
 • ohjelmatyöhön ja tai niiden pilotointiin
 • kokonaisten tutkintojen suorittamiseen
 • laitehankintoihin
 • ateria- yms. kuluihin (poikkeuksena työskentelyapuraha)
 • virkistystarkoituksiin
 • kielen alkeiden opiskeluun ulkomailla (alkeiden opiskelua kotimaassa voidaan tukea)
🤓

Tarkista hakukelpoisuutesi helposti Apuraha-apurin avulla

Hakuohjeet

Kaikkien hakemusten keskeinen tieto on hyvin perusteltu apurahan käyttösuunnitelma, selvitys apurahan hakijan/työryhmän vetäjän työhistoriasta ja selvitys tehdyn työn tekijänoikeudellisesta sisällöstä viimeiseltä kolmelta vuodelta. Työryhmien apurahahakemukseen vaaditaan edellisen lisäksi myös yhteinen kehittämistavoite ja projektin tuotos. Huomaathan, että seminaari/festivaalimatkoihin voi hakea vain henkilökohtaista apurahaa (ei työryhmänä).

Mikäli haet apurahaa ryhmäopetuksen/seminaarin järjestämiseen, kerro mahdollisimman kattavasti tapahtumasta. Apurahaa seminaarien järjestämiseen voidaan myöntää vain, mikäli tapahtuma hyödyttää KOURA-apurahan piiriin kuuluvia työntekijöitä. Keskeinen tieto on tästä syystä myös se, miten apurahan piiriin kuuluvat henkilöt käytännössä pääsevät osallistumaan ryhmäopetukseen/ järjestettävään seminaariin.

Apurahaa haetaan apurahajärjestelmän kautta: https://koura.apurahat.net.

Huomioi myös nämä ennen apurahan hakua:

 • Apurahansaajan tulee allekirjoittaa apurahan käyttöä, raportointia, mahdollista palautusta ja hakijan henkilötietojen käsittelyä koskeva sitoumus.
 • KOURA on Kopioston alainen, joten apurahan mahdollisesta käytöstä työaikana tai mahdollisista palkattomista vapaista on sovittava työnantajan kanssa etukäteen.
 • Voit halutessasi pyytää esihenkilöltäsi apurahalle puoltavaa lausuntoa. Lausuntopyyntö jätetään apurahajäjestelmän kautta.
 • KOURA ei missään tilanteessa vastaa apurahan saajien vakuutuksista. Tarkista vakuutusturvasi työnantajaltasi ja mahdolliselta ammattiliitoltasi.
 • Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut. Vakuutusmaksut sisältyvät myönnettyyn työskentelyapurahaan. Vakuutusmaksujen osuus on apurahasta noin 15 %. Apurahan saajan huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela, hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta: Opas apurahansaajalle / MELA
 • Matkat on toteutettava edullisinta mahdollista vaihtoehtoa hyödyntäen. Hakemuksesi voi sisältää myös osuuden lentojen pääsykompensointiin, mikäli kompensointi on verifioitu jollain seuraavista standardeista: Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard ja Clean Development Mechanism (CDM). Hakemuksen on sisällettävä linkki, josta lautakunta voi varmistaa kompensointitavan standardin. Perustelluista syistä myös muut standardit voivat olla hyväksyttäviä.
 • Kopiosto ilmoittaa maksetut apurahat vuosittain verottajalle.
 • Apurahan saaja on itse velvollinen todentamaan apurahan käytön tosittein pyydettäessä myös verottajalle. Talletathan tästä syystä alkuperäiset kulutositteet itselläsi.

Hakulomakkeet julkaistaan KOURAn sivustolla hakukuukausien ensimmäisenä päivänä: 1.3. ja 1.10. Hakulomakkeen pääset täyttämään kirjautumalla apurahajärjestelmään tässä osoitteessa: https://koura.apurahat.net

Hakemusmallit

Hakemusmalleja, joista saat tukea perustelujen kirjoittamiseen:

Hae KOURA-apurahaa

KOURAn apurahahaku on vuosittain lokakuussa ja maaliskuussa. Apurahoja ei myönnetä virallisten hakuaikojen ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti. Muistathan tutustua hakuohjeisiin ja tarkistaa hakukelpoisuutesi ennen hakua.

Hakuaika

01.03.

Hakuaika alkaa

31.03.

Hakuaika päättyy

01.10.

Hakuaika alkaa

31.10.

Hakuaika päättyy

Apurahapäätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti noin neljän viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Apurahan saajien nimet ja käyttökohteet julkaistaan KOURAn verkkosivulla noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Seuraavan hakuajan alkuun aikaa

00:00:00

Päivää

Tuntia

Minuuttia