Stipendier

Urvalskriterier och anvisningar

Urvalskriterier

KOURA:s utbildningsnämnd utser stipendiemottagarna på basis av användningsändamålet och en välgjord genomförandeplan.

För vem är KOURA-stipendierna avsedda?

 • Yles samt MTV:s och dess dotterbolags ordinarie och visstidsanställda arbetstagare och arbetsgrupper som har skapat inhemska originalverk som skyddas av upphovsrätt.
 • Företag, sammanslutningar, privata näringsidkare och privatpersoner, alltså alla som ordnar seminarier och gruppundervisning.

Kostnadsstipendier och arbetsstipendier beviljas också för arbetsgrupper, varvid arbetsgruppens ledare ska uppfylla de ovannämnda villkoren för behörighet.

Yrkesbeteckningen för den som ansöker om stipendium/arbetsgruppens ledare är inte ett avgörande kriterium för att få stipendium, utan det är det upphovsrättsligt betydelsefulla innehållet i sökandens/arbetsgruppens ledares arbete som avgör. Därför ska ansökan innehålla en utredning över det upphovsrättsliga innehållet i sökandens/projektledarens arbete under de senaste tre åren. Till exempel kan produktionskoordinatorer och motsvarande personer som deltar i skapandet av medieinnehåll ansöka om och beviljas KOURA-stipendier om arbetets innehåll har varit betydande med tanke på upphovsrätten. Om man endast skapat textartiklar på webben, innehållsmarknadsföring eller YouTube-innehåll ger det inte behörighet att söka.

Du får karens om stipendiet du erhåller är personligt och beloppet är 2000 euro eller högre. Karensen pågår de tre följande stipendieansökningsomgångerna. Om du har deltagit i en arbetsgrupp som erhållit ett stipendium, eller om du själv har organiserat ett seminarium, gäller inte denna regel om karens.

Du är behörig att söka även om du

 • är medlem i ett fackförbund
 • fått KOURA-priser

De ovannämnda kriterierna för behörighet gäller inte sökande som ansöker om stipendium för att ordna seminarier/gruppundervisning. Stipendiet i fråga kan också beviljas företag, sammanslutningar, enskilda näringsidkare och andra än Yles eller MTV:s och dess dotterbolags anställda.

Användning av KOURA-stipendium

KOURA kan endast bevilja stipendier för användningsändamål enligt KOURA-avtalet, som också ska vara skattefria med hänsyn till inkomstskattelagen.

Stipendier beviljas för följande ändamål:

 1. Journalistiska och konstnärliga kompletterande studier inom mediebranschen i Finland och utomlands:
  • uppdatering av yrkeskompetensen
  • utveckling av mångkunnighet
  • för att avlägga studiedelar/moduler som leder till en examen om kompetensen som förvärvas kan förväntas utvidga den nuvarande yrkeskunskapen i framtiden
  • festival- och seminarieresor inom mediebranschen (Observera att du bara kan ansöka om ett personligt stipendium för seminarier/festivalresor (inte som en arbetsgrupp).
  • utveckling av språkkunskaper eller andra specialkunskaper som behövs i yrket
  • anordnande av seminarier och gruppundervisning
 2. Yrkesförsök
  • stöd för idéer och utveckling av individuella försöksprojekt, till exempel arbete på manuskript som inte direkt anknyter till programarbete och pilotprojekt
  • utveckling av mediebranschens utbildningsinnehåll och uttryckssätt som inte direkt anknyter till programarbete och pilotprojekt
 3. framställning av läromaterial som utvecklar journalistiskt och konstnärligt arbete inom mediebranschen
 4. Utrednings- och forskningsarbete som utvecklar mediebranschen

Observera också att stipendier inte beviljas för:

 • genomförande av fullständiga yrkesinriktade grundstudier
 • anskaffning av utrustning
 • måltidskostnader m.m., med undantag av arbetsstipendium som är avsedda för att täcka levnadskostnader
 • objekt med kommersiellt syfte
 • rekreationsändamål
 • retroaktivt för redan genomförda eller pågående kurser eller studieresor
 • användningssyften som enligt skattemyndigheterna är underställda inkomstskattelagen
🤓

Med hjälp av Stipendieassistenten kan du enkelt kontrollera om du uppfyller stipendiekriterierna.

Ansökningsanvisningar

Den centrala informationen i alla ansökningar är en välmotiverad dispositionsplan för stipendiet, en utredning om sökandens/arbetsgruppens ledares arbetshistoria och en utredning om det upphovsrättsliga innehållet i arbetet som utförts under de senaste tre åren. För arbetsgruppers ansökan om stipendium krävs utöver detta även ett gemensamt utvecklingsmål och en projektprodukt. Observera att du bara kan ansöka om ett personligt stipendium för seminarier/festivalresor (inte som en arbetsgrupp).

Om du ansöker om stipendium för att ordna ett seminarium/gruppundervisningen ska du berätta så heltäckande som möjligt om evenemanget. Stipendium för att ordna ett seminarium kan endast beviljas om evenemanget gagnar aktörer som omfattas av KOURA-stipendiet. Därför är det också viktig information hur personer som omfattas av stipendiet i praktiken kan delta i seminariet.

Stipendium ansöks via stipendiesystemet: https://koura.apurahat.net

Beakta även dessa faktorer innan du ansöker om stipendium:

 • Stipendiaten ska underteckna en förbindelse om användning av stipendiet, rapportering, eventuell återbetalning och behandling av sökandens personuppgifter.
 • KOURA är underställd Kopiosto, och därför ska man komma överens med arbetsgivaren på förhand om man planerar att använda stipendiet under arbetstid.
 • KOURA ansvarar inte under några omständigheter för stipendiaternas försäkringar. Kontrollera ditt försäkringsskydd hos din arbetsgivare och ditt eventuella fackförbund.
 • Stipendiaten ska reservera cirka 15 procent av sitt arbetsstipendium för försäkringspremier och själv se till att försäkringar tecknas och betalas. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA sköter stipendiaternas socialskydd för pensions-, olycksfalls- och grupplivförsäkringens del. Lagstadgade försäkringspremier ska betalas på stipendier som beviljats för arbete under minst fyra månader. Försäkringsavgifterna ingår i arbetsstipendiets maximibelopp. Se ytterligare anvisningar här:https://www.mela.fi/sv/stipendiater/
 • Resor ska genomföras med det förmånligaste möjliga alternativet.
 • Kopiosto meddelar årligen skattemyndigheten om utbetalda stipendier.
 • Stipendiaten är själv skyldig att på begäran också bevisa användningen av stipendiet med verifikat till skattemyndigheten. Spara därför de ursprungliga kostnadsverifikaten själv.

Ansökningsblanketterna publiceras på KOURA:s webbplats den första dagen i ansökningsmånaderna: 1.3 och 1.10. Du kan fylla i ansökningsblanketten i den här adressen: https://koura.apurahat.net

Ansökningsmodeller

Ansökningsmodeller som kan stödja dig i att skriva dina motiveringar:

Ansök om KOURA-stipendium

Ansökningsperioden för KOURA:s stipendier pågår i oktober och mars. Stipendier beviljas inte utanför de officiella ansökningstiderna och beslut fattas inte retroaktivt. Glöm inte att bekanta dig med ansökningsanvisningarna och kontrollera ansökningskriterierna före du ansöker om stipendium.

Ansökningstid

01.03.

Ansökningstiden börjar

31.03.

Ansökningstiden går ut

01.10.

Ansökningstiden börjar

31.10.

Ansökningstiden går ut

Beslutet om stipendium meddelas personligen cirka 3 veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Stipendiemottagarnas namn och stipendiernas användningsändamål publiceras på KOURA:s webbplats cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nästa ansökningsperiod börjar

00:00:00

Dagar

Timmar

Minuter