Stipendier

Två gånger om året delar KOURA ut kostnadsstipendier, arbetsstipendier och stipendier för att ordna seminarier och gruppundervisning.

Ansök om stipendium

Kontrollera stipendiekriterierna

Urvalskriterier och anvisningar

KOURA:s utbildningsnämnd utser stipendiemottagarna på basis av användningsändamålet och en välgjord genomförandeplan.

Läs mer →

🤓

Med hjälp av Stipendieassistenten kan du enkelt kontrollera om du uppfyller stipendiekriterierna.

Ytterligare information om stipendierna

Du kan ansöka stipendiet för dig sjäv eller för din arbetsgrupp. De här stipendierna delas in i kostnads- och arbetsstipendier enligt hur ska det användas till. Du kan också ansöka stöd för att organisera ett seminar/gruppundervisning.

Kostnadsstipendier

Kostnadsstipendiet är avsett för att täcka de kostnader som anges i ansökan och som ska bevisas med kvitton i samband med rapporteringen. Kostnadsstipendier beviljas personligen eller för arbetsgrupper. Det är alltid projektledaren som ansvarar för arbetsgruppens rapportering.

Märk väl:

 • För festivaler ska man ansöka om personligt stipendium
 • Radiodays- och Input-stipendier kan endast sökas i oktober

Arbetsstipendier

Arbetsstipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna. Mottagaren ska bevisa att arbetsstipendiet använts för det överenskomna ändamålet genom att presentera verket som beskrivits i ansökan. Arbetsstipendier beviljas personligen eller för arbetsgrupper. Det är alltid projektledaren som ansvarar för arbetsgruppens rapportering.

Märk väl:

 • arbetsstipendium beviljas endast en gång för samma objekt
 • arbetsstipendium kan inte användas under avlönad semester
 • stipendier som erhållits från någon annan instans för samma objekt är inget hinder, men sökanden ska utreda stipendier som erhållits eller sökts från annat håll i ansökan
 • arbetsgruppen kan också innehålla frilansare och personer som inte hör till förbund, men gruppledaren ska uppfylla de ovannämnda ansökningskriterierna
 • arbetsgruppens projekt ska ha ett tydligt icke-kommersiellt mål som även gagnar andra än dem som deltagit i projektet

Det månatliga maximbeloppet för stipediet som beviljas är 2330 euro. Det årliga maximibeloppet är detsamma som maximibeloppet för skattefria stipendier som fastställts av skattemyndigheten. År 2021 var maximibeloppet 23 668 euro. I summan ingår även eventuella andra kostnader som orsakas av arbetet. Det ovannämnda maximibelopp kan vid behov höjas med ett belopp som motsvarar de s.k. naturliga avdrag som skattemyndigheten godkänner. Naturliga avdrag är kostnader för studiematerial, assistenter, resor, renskrivning och övriga utgifter som direkt anknyter till forskningsverksamheten.

Ett arbetsstipendium som betalas till en arbetsgrupp kan också högst utgöra maximibeloppet för skattefria stipendier som skattemyndigheten fastställt. Man kan ansöka om arbetsstipendium för högst ett år

Stipendier för att ordna seminarier/gruppundervisning

Stipendier beviljas företag, sammanslutningar, enskilda näringsidkare och andra än Yles eller MTV:s och dess dotterbolags anställda för att ordna seminarier/gruppundervisning.

Stipendiet för att ordna seminarier/gruppundervisning är avsett för föreläsarens arvoden, inträdesbiljetter, biljettintäkter för biljetter som delas ut gratis eller andra kostnader som specificeras i ansökan. I samband med rapporteringen ska det bevisas att stipendiet använts för seminarier/gruppundervisning på det sätt som avtalats i ansökan.

Märk väl:

 • stipendium för att ordna seminarier/gruppundervisning kan beviljas företag, sammanslutningar, enskilda näringsidkare och fysiska personer
 • villkoren för sökandens behörighet behöver inte iakttas i fråga om karensregeln eller det upphovsrättsliga innehållet i den sökande partens arbete
  stipendier som erhållits från någon annan instans för samma seminarium/gruppundervisning är inget hinder, men sökanden ska utreda stipendier som erhållits eller sökts från annat håll i ansökan
 • om stipendiet beviljas för ett seminarium/gruppundervisning ska biljetter också delas ut till personer som är behöriga att ansöka om KOURA:s stipendium på ett sätt som man kommit överens om på förhand
 • om stipendiet beviljas för ett seminarium/gruppundervisning ska arrangören sträva efter att dela ut biljetterna till personer vars arbete är upphovsrättsligt betydelsefullt. Praxisen för biljettutdelning ska beskrivas i ansökan

Karensen

Du får karens om stipendiet du erhåller är personligt och beloppet är 2000 euro eller högre. Karensen pågår de tre följande stipendieansökningsomgångerna. Om du har deltagit i en arbetsgrupp som erhållit ett stipendium, eller om du själv har organiserat ett seminarium, gäller inte denna regel om karens.

Stipendiets användningstid och ändringar i planerna

 • Stipendiet ska användas inom ett år efter att det beviljats
 • KOURA har rätt att kräva att stipendiet återbetalas om det ursprungliga användningsändamålet för pengarna har ändrats. Sådana förändringar kan gälla bl.a. användningsändamålet, andra finansiärer, tidtabellen, målet, verket eller ändringar i arbetsgruppens sammansättning
 • KOURA:s utbildningsnämnd måste skriftligen meddelas om ovannämnda ändringar på förhand

Återbetalning av stipendiet

Stipendiet måste återbetalas om:

 • ingen rapport om att projektet avslutats lämnats in inom tre månader
 • stipendiet inte har använts inom ett år efter att det beviljades
 • stipendiet inte har använts för ändamålet för vilket det beviljades i sin helhet. Den överblivna delen måste återbetalas om den är mer än 50 euros.
  • Återbetalning till: Kopiosto ry / konto: FI83 5046 0110 0098 05 / referens: Koura palautus och ankökans nummer

Rapportering

 • En skriftlig utredning om alla stipendier ska lämnas in till KOURA:s utbildningsnämnd inom tre månader efter att projektet avslutats.
 • För arbetsgruppers del ansvarar den gruppledare som nämns i ansökan för att lämna in en rapport för hela gruppen.
 • Rapporten ska göras genom det här systemet: https://koura.apurahat.net/login
 • Rapporten ska undertecknas och PDF-kopior av kostnadsverifikat ska bifogas, eller så ska ett bevis på hur stipendiet använts som man kommit överens om på förhand lämnas in.
 • Rapporten ska skickas till KOURA:s ombud i elektroniskt format: paivi.stark@yle.fi.

Ansök om KOURA-stipendium

Ansökningsperioden för KOURA:s stipendier pågår i oktober och mars. Stipendier beviljas inte utanför de officiella ansökningstiderna och beslut fattas inte retroaktivt. Glöm inte att bekanta dig med ansökningsanvisningarna och kontrollera ansökningskriterierna före du ansöker om stipendium.

Ansökningstid

01.03.

Ansökningstiden börjar

31.03.

Ansökningstiden går ut

01.10.

Ansökningstiden börjar

31.10.

Ansökningstiden går ut

Beslutet om stipendium meddelas personligen cirka 3 veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Stipendiemottagarnas namn och stipendiernas användningsändamål publiceras på KOURA:s webbplats cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nästa ansökningsperiod börjar

00:00:00

Dagar

Timmar

Minuter

Stipendiemottagare

Se alla mottagare av KOURA-stipendier årligen

Se alla →